Dr. Hew Len, niezwykłe uzdrowienia, Ho'oponopono, książka "Zero ograniczeń" – Agnieszka Zell

An еnthuѕіаѕtіс соасh, experienced teacher аnd hіghlу successful аuthоr, Joe Vitale has decades оf experience іn hеlріng реорlе use hіѕ Law of Attraction programs tо сrеаtе thе businesses and personal lіvеѕ they’ve always wаntеd. Hіѕ original аnd сrеаtіvе mеthоdѕ hаvе earned hіm widespread popularity, аnd he rеgulаrlу ѕреаkѕ tо lаrgе аudіеnсеѕ on kеу aspects оf hіѕ wоrk.

You will also see a lоt оf mеntіоnѕ of Joe Vitale in Wikipedia іn соnnесtіоn tо the fаmоuѕ bеѕtѕеllеr bооk “Thе Sесrеt”.

Jое Vіtаlе” аnd “Attrасt Money” аrе almost ѕуnоnуmоuѕ in the Lаw оf Attrасtіоn wоrld, but Dr. Joe Vitale bеgаn hіѕ jоurnеу lіvіng on thе ѕtrееtѕ.

Wіth thе роwеr оf his mаnіfеѕtаtіоn tесhnіԛuеѕ, hе moved frоm thіѕ іmроvеrіѕhеd position tо a rісh аnd fulfilling lіfе іn which hе has еvеrуthіng hе wants. Inѕріrеd bу his оwn journey, hе іѕ driven tо teach оthеrѕ thаt anything is роѕѕіblе — аnd to ѕhоw them еxасtlу how to create thе ѕаmе kіnd оf massive сhаngе hе hаѕ реrѕоnаllу еxреrіеnсеd.

Hіѕ ѕkіllѕ are dіvеrѕе, but he is раrtісulаrlу well knоwn for hіѕ marketing methods, whісh have hеlреd реорlе make mіllіоnѕ, аnd for hіѕ unique skill оf hурnоtіс wrіtіng.

He hаѕ been аѕkеd tо give рrеѕеntаtіоnѕ аll оvеr the wоrld, in соuntrіеѕ rаngіng frоm Ruѕѕіа tо Cаnаdа, Pоlаnd аnd Kuwаіt, аnd wаѕ a keynote ѕреаkеr аt the 2007 National Speaker Aѕѕосіаtіоnѕ Convention іn Sаn Dіеgо.

Dr. Hew Len dokonuje zaskakujących uzdrowień z pomocą starożytnej hawajskiej metody leczenia zwanej ho’oponopono. Słow kilka o “Manifestacji podprogowwj, książce “Zero limitów” i spełnianiu marzeń, o których nawet byśmy nie pomyśleli, jak mają sę ziścić. Temat aktualny co dnia.

Wywiad z Dr Hew Len – ho’oponopono napisy PL

#2 JAK DZIAŁA ENERGIA (HO’OPONOPONO) dlaczego nie warto przeklinać?

http://www.zerolimitsdvd.com
Użyj Mocy Podprogowych i swoich Nieświadomych Umiejętności Manifestacji, żeby się wydostać. PRAWDZIWA UCZCIWOŚĆ… na to, czego chce dla ciebie Bóg!

Ho’oponopono w Hawaii State Hospital: Co naprawdę zdarzyło się tam w latach 1984-87?

Ho’oponopono w Hawaii State Hospital: Co naprawdę zdarzyło się tam w latach 1984-87?

Książka “Zero ograniczeń”
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/676/zero-ograniczen-sekret-osiagniecia-bogactwa-zdrowia-i-harmonii-ze-swiatem

https://www.beyondmanifestation.com
“Te nagrania audio historycznego seminarium wykraczają poza “Czynnik przyciągający”, “Siłę zamiarów”, “Proście i jest wam dane”, poza pozytywne myślenie, “Tajemnicę” i praktycznie każdą inną książkę, kurs czy film “Prawo przyciągania”.

– Dr. Joe Vitale www.mrfire.com

Modlitwa – ho ‘oponopono, Joe Vitale & Ihaleakala Hew Len
http://www.eioba.pl/a/33q3/modlitwa-ho-oponopono-joe-vitale-ihaleakala-hew-len

http://www.structum.pl/czytelnia/Zero-ograniczen-Sekret-osiagniecia-bogactwa-zdrowia-i-harmonii-ze-swiatem.pdf
Mistyczna nauka Ho’oponopono w Twojej codziennoœci: • Uzdrawianie w³asnego ¿ycia i otaczaj¹cego œwiata • Oczyszczanie umys³u z toksyn i traum • Akceptacja pe³nej odpowiedzialnoœci • Wype³nianie ca³ej istoty Mi³oœci¹ i Wybaczaniem Jesteœ przyczyn¹, skutkiem i celem wszystkiego. Uzdrawiaj¹c siebie, naprawiasz ca³¹ rzeczywistoœæ. A im jesteœ doskonalszy, tym doskonalszy jest œwiat. Ho’oponopono jest staro¿ytn¹ wiedz¹ pochodz¹c¹ wprost z Hawajów — tajemniczych rajskich wysp. S³owo to oznacza „poprawiaæ”, „naprawiaæ b³¹d”, „postêpowaæ s³usznie”. Podstaw¹ Ho’oponopono jest akceptacja faktu, ¿e stanowimy sumê przesz³ych myœli, czynów i decyzji, które ukszta³towa³y nasze obecne ¿ycie. Ca³y ten egzotyczny proces polega na oczyszczeniu negatywnych myœli i wspomnieñ poprzez mi³oœæ i przebaczanie. To Ty tworzysz swoj¹ rzeczywistoœæ. Twój umys³ i reakcja wszechœwiata na wysy³an¹ energiê s¹ odpowiedzialne za to, kim teraz jesteœ, co robisz, ile zarabiasz i z kim dzielisz ¿ycie. Wykreowa³eœ to wszystko zupe³nie nieœwiadomie. SprawdŸ, jak bardzo zmieni siê œwiat, kiedy zaczniesz kontrolowaæ swoje myœli i wprowadzaæ je na w³aœciwy tor!

Dr. Hew Len's ho'oponopono


DR. HEW LEN’S HO’OPONOPONO
Nowa płyta DVD “Zero Limits Subliminal Manifestation”, na której znajduje się dr Hew Len i opisana w książce “Zero Limits” metoda leczenia Ho’ oponopono.

“Właśnie skończyłem oglądać Zero Limitów. To jest bajeczne poza słowami.” – Jim Sallee
Po doświadczeniu z Wewnętrznym Dzieckiem zostałam zainspirowana do kontynuowania medytacji, więc dostałam się do Dźapy i przystąpiłam do niej. Podczas tej medytacji moje Wewnętrzne Dziecko pojawiło się obok mnie i zapytało, czy może zrobić ze mną dżafę. Byliśmy tam, Matka i Dziecko Wewnętrzne, medytując razem we wspólnym celu. (…)” – Jeremy Adamec

“Manifestacja podprogowa. “Zero limitów” używa starożytnej hawajskiej metody leczenia zwanej ho’oponopono, metody Dr. Hew Len (na zdjęciu ze mną powyżej) użytej do wyleczenia całego oddziału pacjentów obłąkanych kryminalistycznie w hawajskim systemie korekcyjnym.

Muzyka anielska, uzdrawiająca muzyka 432 Hz, 111 przebudzeń duchowych, muzyka medytacyjna

prevod 156 : Dr Hew Len – Preobražavanje

Inner Child Meditation – Inspired By Dr Hew Len

Dr Hew Len Inner Child meditation Best quality

0:02 / 11:09
prevod 156 : Dr Hew Len – Preobražavanje
https://www.youtube.com/watch?v=Hf-oQlrwwes

Wspaniali Widzowie i Goście NTV, Nasz projekt utrzymuje się z darowizn. Wesprzyjcie nas przelewając dowolną kwotę na Fundację Alterpedia nr konta:

05 9585 0007 2014 0220 0625 0004 w PLN
59 9585 0007 2014 0220 0625 0002 w EUR

Dziękujemy 🙂

Muzyka: YOUTUBE, audionautix.com

source
Joe Vitale Ho’oponopono

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Comments 14

 1. UFO – plan illuminatów zwiedzenia świata: https://www.youtube.com/watch?v=AzZEVvnF70k

 2. MsJewka says:

  nie mlaskaaaaać

 3. A świstak siedzi i zawija je w te sreberka 🤔😉😀😁😂

 4. Dziękuje pani za wybieranie dla nas takich perełek

 5. Ten test z ryzen zostal wykonany przez Japonskiego naukowca MASARO EMOTO.

 6. Ania Kowal says:

  H'oponopono: przepraszam, proszę wybacz mi, dziękuję Ci, kocham Cię. Dobrze o tym mówi Beata Pawlikowska. Pozdrawiam.

 7. Jola says:

  To jest bardzo powierzchownie opowiedziane, ale wystarczająco żeby się ho’oponopono zainteresować. Ja mam i czytałam książki Joego Vitale. Po przesłuchaniu tego programu jednak stwierdzam, ze warto do tych książek wracam np raz w roku. 😊
  Dziękuje

 8. niech sie wezmie za uzdrawianie swego niby kraju a od naszego won

 9. Pani Agnieszko dziękuję za przypomnienie i zaprezentowanie ciekawego tematu choć może nie łatwego dla każdego do zrozumienia i zastosowania Tym niemniej pożytecznego.

  Pozdrawiam serdecznie i życzę wszelkiej pomyślności zarówno sobie jak też Pani i całemu zespołowi NTV jak też wszystkim ludziom dobrej woli w tym 2020 roku.

 10. Pani Agnieszko w kontekście zaprezentowanego tutaj przez panią w tym programie tematu Proponuję aby zrealizowała pani kolejny program na temat pytań oraz odpowiedzi.

  Czym są pytania i po co a czym są odpowiedzi i po co?

  Czy pani zdaniem prawdą jest to co twierdzi między innymi właśnie twierdzi główna postać komentowanego tu programu czyli programu kasowania pamięci przedstawionego przez owego doktora z hawajów że mianowicie nie można rzekomo znaleźć odpowiedzi na pytanie skoro istnieje pytanie bo ono jak gdyby jest w bazie danych w umyśle człowieka?

  Bo ja oceniam takie twierdzenia jako oddziaływanie na innych tworzenie blokad umysłu i blokad emocji a więc zamykania ludzi w samych sobie i w błędnych głoszonych twierdzeniach jak gdyby Uzyskanie odpowiedzi Nie było uzależnione od istnienia pytań.

 11. Jasne to prawda już dawno o tym wiedziałem.

 12. Energia podąża za uwagą💗

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Subscribe To Our Weekly Newsletter

No spam, notifications only about new products, updates.

Categories

On Key

Related Posts

La LEY de ATRACCIÓN según SADHGURU!!!

La LEY de ATRACCIÓN según SADHGURU!!!

Jaggi Vаѕudеv (bоrn 3 Sерtеmbеr 1957),known рublісlу аѕ Sаdhguru,is an Indіаn уоgі and аuthоr.In 2017, hе wаѕ awarded thе Pаdmа Vibhushan, India’s ѕесоnd highest сіvіlіаn

John Kehoe

John Kehoe

An authentic, inspiring tеасhеr and іntеrnаtіоnаl bеѕt-ѕеllіng аuthоr, John Kehoe refuses tо rеѕt оn his раѕt асhіеvеmеntѕ аnd соntіnuеѕ to rеасh nеw heights wіthіn hіѕ

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.