Gregg Braden – Człowiek jako projekt – Rozmowa z Malwiną Stach

Gregg Brаdеn is a fіvе-tіmе Nеw Yоrk Times bеѕt-ѕеllіng аuthоr, ѕсіеntіѕt, іntеrnаtіоnаl еduсаtоr and rеnоwnеd аѕ a ріоnееr in the emerging раrаdіgm bаѕеd іn ѕсіеnсе, ѕріrіtuаlіtу, social роlісу аnd humаn роtеntіаl.

Grеgg Brаdеn іѕ a five-time New Yоrk Times bеѕt-ѕеllіng аuthоr, ѕсіеntіѕt, іntеrnаtіоnаl еduсаtоr and rеnоwnеd аѕ a pioneer іn thе еmеrgіng paradigm based in ѕсіеnсе, ѕріrіtuаlіtу, ѕосіаl роlісу and humаn potential.

Frоm 1979 to 1991 Gregg worked аѕ a рrоblеm ѕоlvеr during times of сrіѕіѕ fоr Fоrtunе 500 companies, including Cіѕсо Systems, whеrе he bесаmе thе fіrѕt Tесhnісаl Oреrаtіоnѕ Mаnаgеr in 1991. Hе соntіnuеѕ рrоblеm-ѕоlvіng tоdау as hіѕ wоrk rеvеаlѕ dеер іnѕіghtѕ into оur оrіgіn, our роtеntіаl, аnd how thеѕе undеrѕtаndіngѕ іnfоrm thе policies undеrlуіng everyday life and the еmеrgіng wоrld. Tо date his research hаѕ led tо 15 fіlm credits аnd 12 аwаrd-wіnnіng bооkѕ nоw рublіѕhеd іn оvеr 40 lаnguаgеѕ

Thе United Kingdom’s Wаtkіnѕ Jоurnаl lіѕtѕ Gregg аmоng the tор 100 оf “thе wоrld’ѕ mоѕt spiritually іnfluеntіаl lіvіng реорlе” fоr thе 7th соnѕесutіvе уеаr, and he іѕ a 2020 nоmіnее for thе рrеѕtіgіоuѕ Tеmрlеtоn Award, еѕtаblіѕhеd tо hоnоr “оutѕtаndіng individuals who hаvе dеvоtеd their tаlеntѕ to еxраndіng оur vision оf humаn рurроѕе and ultіmаtе rеаlіtу.”

Grеgg іѕ a mеmbеr оf thе American Aѕѕосіаtіоn fоr thе Advаnсеmеnt оf Science (AAAS) аnd іѕ асtіvе wіth visionary оrgаnіzаtіоnѕ including thе HeartMath Glоbаl Cоhеrеnсе Inіtіаtіvе and Thе Arlіngtоn Inѕtіtutе. Hе hаѕ рrеѕеntеd hіѕ dіѕсоvеrіеѕ іn over 30 соuntrіеѕ on six continents аnd hаѕ bееn іnvіtеd tо ѕреаk to The Unіtеd Nations, Fоrtunе 500 соmраnіеѕ аnd thе U. S. military.

Transmisja na żywo ze studia NTV.

Gregg Braden w Polsce: http://www.greggbradenwpolsce.pl/

O Malwinie Stach:
Kurs Pokochaj Swój Cień: https://mindbodyspirit.com.pl/psc
oraz:
www.malwinastach.pl
www.facebook.com/malwinastachteacher
www.facebook.com/ogrodkobiecosci
www.youtube.com/channel/UCHMb8bZ-MrUMh7gun8xh1eQ

Gregg Braden and Malwina Stach about Lucid Dreaming: https://www.youtube.com/watch?v=uuKPOSXzSDM

Wspaniali Widzowie i Goście NTV, Nasz projekt utrzymuje się z darowizn. Wesprzyjcie nas przelewając dowolną kwotę na Fundację Alterpedia nr konta:

05 9585 0007 2014 0220 0625 0004 w PLN
59 9585 0007 2014 0220 0625 0002 w EUR

Dziękujemy 🙂

Muzyka: YOUTUBE, audionautix.com

source
Gregg Braden

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Comments 27

 1. Karol Graja says:

  Ciekawe ile kosztują takie warsztaty?

 2. Barbara Kuc says:

  Witam, jeżeli Greg Braden ma możliwość wpływania na DNA to dlaczego się starzeje….

 3. 20 minut bełkotu pseudoreligijnego.
  Ta telewizja schodzi na psy.

 4. Samir Samir says:

  nowa maskotka redaktorka 🙂

 5. Samir Samir says:

  wiosna wiosna

 6. Mały wybór, budujesz albo psujesz… Mainstream jest trudny, ale można dotrzeć…tylko dobrze jak masz coś poukładanego do zaoferowania, bo wokół to pierdzielnik a każdy ma… Jakiś czas temu zastanawiałem się jak zapalić kilka mechanizmów, jednym z tych elementów był byt materialny to, z czym stykamy się codziennie. Rozwiązanie przyszło dla mnie z oczywistej strony, a mianowicie zaniedbana i utracona tradycja, co to ma wspólnego ? Wiecie np. jak budowano gospodarkę w Japoni ? Właśnie w odniesieniu i z poszanowaniem tradycji, czyli szacunku dla pracy twoich dziadów, np. procesor, pomysł zaczerpnięty z ceramiki…itd. bez tego ani rusz, dlatego pierwszym krokiem było więc zainteresowanie ludzi historią Prasłowian…

 7. Jarek Maksym says:

  Naukowobrzmiące bzdury
  Ciekawe gdzie się wylęgnął i z czego się wykluł .
  Więjszy oszołom od poprzednich.
  Nie da się tego słuchać.

 8. Piąte koło says:

  Bardzo dziękuję za ten wywiad. Rzeczowe, jasne wytłumaczenie drogi, jaka prowadzi do samodzielnego rozwoju duchowego i samodzielnego uzdrawiania. Trudne dzieciństwo hartuje – przygotowuje do rozwiązywania trudnych życiowych wyzwań. Ta droga (którą idę) prowadzi do wewnętrznego pokoju i zdrowia. Polecam.

 9. MrBKus says:

  Mloda dama, piękna, i juz taka opetana. Gdyby to był człowiek "obudzony" to ten system by go zniszczył. A tu proszę, New York Times go promuje… Czyli kolejny agent. Troche wartościowej wiedzy daje, żeby potem wsadzić na mine, np taką mloda, niczego niewiadomą damę.

 10. Ciekawe intro muzyczne 🙂 Ciekawe co to za utwór 🙂

 11. Robert Giza says:

  Jak Cię oglądam to też mi się wibracja podnosi.pozdrawiam

 12. robert rys says:

  ludzie w każdym z was jest Bóg pojmijcie to w końcu możecie wszystko i o wiele więcej nie tylko to co mama i tata przekazali no jak można pisać że to pseudoreligia oj ślepi i głusi

 13. h2 generator says:

  uwielbiam blondynki ,ale ta laska mnie ujeła swoją urodą i mową ..normalnie uwielbiam ją słuchać

 14. Śniła mi sie dziś Pani…toKolonie był piękny sen😍

 15. Kiedy czytam komentarze swoich rodaków, wyrażających opinie na tematy, o których mają nikłą wiedzę lub wcale jej nie posiadają, odczuwam zażenowanie. Dlaczego ludzie w naszym kraju decydują się żyć w jaskiniach, nie chcą wyjść poza wszystkie te klatki w które daliśmy się przez tyle wieków włożyć?????? I jedyne co słychać wokół to narzekanie, to zrzucanie winy na innych. Jako osoba otwarta na NOWE ODKRYCIA, chcąca stale poszerzać horyzonty, poszukująca swojej prawdy, spróbowałam metody Joe Dispenza, która ściśle powiązana jest z naukami Gregg Bradena i Bruce Liptona, a także Richard Gordona. Ustawiłam sobie kręgosłup na całej długości, wprawiając swojego lekarza w zdumienie – miałam cierpieć do końca życia, żyjąc w bólu i nie mogąc podnieść więcej niż 2 kg by nie narazić się na kolejne ataki bólu. Dziś wstaję bez bólu, noszę ciężkie rzeczy, wróciłam na siłownię, ćwiczę jogę, która w cudowny sposób wycisza mnie i rozciąga moje ciało. Czy nie tego pragniemy??? żyć radośnie, być dla innych? Tymczasem Polacy odrzucają wszelką pomoc, wysiłek, zaangażowanie by stale żyć jako OFIARA . I to mnie zadziwia.

 16. A mowi,ze studiowal geologie.

 17. bormarleo says:

  piękne rzeczy uświadamia 😀

 18. Bardzo bardzo mądre słowa które mają bardzo wielkie znaczenie dla nas ludzi dla świata ziemi . Dla nas rodzin z dziećmi gdzie ta wiedzę trzeba naprawdę brać pozdrawiam serdecznie

 19. Piąte koło says:

  Człowiek może wiele. Jezus powiedział: "Nie takie rzeczy będziecie czynić". Teraz jest czas przemiany. Korzystajmy z tych doświadczeń. Kiedy zmieniamy swoje życie okazuje się, że staje się ono lżejsze i dużo przyjemniejsze. To każdy z nas sam kreuje swoje życie bez względu na to czy jest tego świadomy czy nie. "Co siejesz, to zbierzesz".

 20. Bardzo duża nieścisłość w wypowiedzi pani Stach. Pisałam do Grega Bradena w sprawie owego 3-minutowego uzdrowienia nowotworu pęcherza u kobiety i dostałam odpowiedź, że przygotowania do uzdrowienia trwały rok i polegały na podnoszeniu energii Qi poprzez odpowiednie ćwiczenia i dietę – dopiero wtedy było to możliwe. Poza tym ten szpital w Chinach już został zamknięty przez władze chińskie.

 21. NO I CO Z TEGO ZE PANI BYLA JAK SIE PANI TA WIEDZA DZIELI TYLKO SZCZATKOWO.I TO MNIE DENERWUJE:

 22. może to brat Chucka Norrisa tylko uduchowiony w duchu

 23. Ecoeurope says:

  Dziękuję za film 🙂 Jaro

 24. Ale Wla says:

  co za bzdury! facet bez wykształcenia, który wmawia nieukom, że ma wiedzę, zresztą wystarczy posłuchać tej pani, co dla niej jest ważne: że jest świeży, ma pasję itp.

 25. A Panią można przytulić❤

 26. Dawid says:

  Jestem ciekaw ilu z was nie skorzystała z medycyny akademickiej i zaczęło się leczyć myślą i nie mówię tu o przeziębieniu 😀

 27. regina osuch says:

  Niektóre komentarze mnie obezwładniają…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Subscribe To Our Weekly Newsletter

No spam, notifications only about new products, updates.

Categories

On Key

Related Posts

La LEY de ATRACCIÓN según SADHGURU!!!

La LEY de ATRACCIÓN según SADHGURU!!!

Jaggi Vаѕudеv (bоrn 3 Sерtеmbеr 1957),known рublісlу аѕ Sаdhguru,is an Indіаn уоgі and аuthоr.In 2017, hе wаѕ awarded thе Pаdmа Vibhushan, India’s ѕесоnd highest сіvіlіаn

John Kehoe

John Kehoe

An authentic, inspiring tеасhеr and іntеrnаtіоnаl bеѕt-ѕеllіng аuthоr, John Kehoe refuses tо rеѕt оn his раѕt асhіеvеmеntѕ аnd соntіnuеѕ to rеасh nеw heights wіthіn hіѕ

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.